Over Jan Cees Vogelaar

Jan Cees is in mei 1962 geboren in Anna Jacoba polder in Zeeland.

Zijn ouders hadden daar een klein gemengd boerenbedrijf met melkkoeien, suikerbieten, aardappelen, varkens en kippen.

In de jaren zestig is dit omgezet richting melkveehouderij en in 1972 kregen zijn ouders een erfpachtboerderij toegewezen in Oostelijk Flevoland. Dit was een melkveehouderijbedrijf ten Noorden van Lelystad.

Jan Cees heeft de lagere en middelbare landbouwschool in Emmeloord doorlopen en heeft tijdens zijn schoolperiode ook een aantal maanden in Canada gewerkt op een groot akkerbouw- en slachtkuiken- en kalkoenenbedrijf.

Tijdens zijn schoolperiode is Jan Cees toegetreden tot de maatschap met zijn ouders.

Op 20-jarige leeftijd is hij bestuurslid geworden van de jongeboeren organisaties Jongeren19NU en als 21-jarige lid van het dagelijks bestuur van het NAJK voor een periode van vier jaar. Hiermee werden de eerste voetstappen als bestuurder gezet.

In 1987 is hij getrouwd met Manita Boender. Ze zijn gaan wonen in Lelystad en in de jaren daarna zijn hun twee dochters en zoon geboren.

In 1990 is er een akkerbouwbedrijf bijgekocht. Zijn ouders verhuisden naar het akkerbouwbedrijf en Manita en Jan Cees naar het melkveebedrijf.

In 1990 en 1991 was Jan Cees betrokken bij de organisatie van diverse akkerbouwacties in Den Haag.

In 1996 was Jan Cees initiatiefnemer, medeoprichter en eerste voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. De NMV kwam op voor de toen slechte inkomenspositie van melkveehouders maar ook tegen vervuiling van boerensloten door gemeentelijke riool overstorten. Eén van de eerste acties toen was het volstorten met beton van een vervuilende riool overstort.  Naar aanleiding van die acties kwamen er scherpere regels voor gemeenten voor het toepassen van riool overstorten.

In 1996 werd het melkveebedrijf overgenomen van de ouders van Jan Cees.

Ook werd in 1996 voor het eerste een actie op poten gezet om het doodhongeren van dieren in de Oostvaarderplassen aan de kaak te stellen. Iets wat in 2010 en 2018 opnieuw zou plaatsvinden.

In augustus 1996 werd Jan Cees tegen alle verwachting in door LTO leden (melkveehouders) gekozen als voorzitter LTO-melkveehouderij. Deze vier jarige bestuursfunctie ging van start in januari 1997.Bereikte resultaten in die vier jaar:

  • Het realiseren van het Diergezondheidsfonds een soort van onderlinge verzekering van veehouders, zodat bij ruimingen vanwege dierziekten bestrijding veehouders een vergoeding krijgen voor de geleden schade en niet failliet hoeven te gaan

  • Het opzetten van het Vertrouwensloket Landbouwhuisdieren zodat bedrijven waar, door sociale of financiële misère het dierenwelzijn in de knel komt, de veehouder geholpen wordt om de problemen op te lossen en daardoor het dierenwelzijn minder vaak in de knel komt

  • Het opzetten van de LTO-melkprijsvergelijking. Deze vergelijkt de melkprijzen van diverse Europese melkverwerkers zodat melkveehouders inzage kregen in de verschillende uitbetaalde melkprijzen en zodoende zicht op het resultaat van hun zuivelonderneming

  • Het binnenslepen van de EU-melkpremie van 1,5 ct. per kg. melk per jaar vanwege de aanpassingen van het EU-landbouwbeleid (180 miljoen euro per jaar)

  • Een voor die periode werkbaar MINAS-mestbeleid met boer/boer mesttransport en de Vogelaar variant

  • En last but nog least voor het eerst een door leden gedragen visie over de melkveehouderij geschreven waarin actiepunten op het gebied van weidegang, grondgebondenheid, diergeneesmiddelen etc. voor het eerst door de sector zelf werden benoemd en programma’s voor werden ontwikkeld

Na vier jaar stopte Jan Cees bij LTO vanwege de geringe structurele verbeteringen in de structuur en werkwijze van LTO. In de LTO-periode heeft hij veel ervaring opgedaan met Haagse politiek, de EU, het ministerie van LNV en allerlei maatschappelijke organisaties.

In 1999 werd door Jan Cees en Manita de eerste windturbine gebouwd een nieuwe tak naast het melkveebedrijf.

In september 2001 werd Jan Cees benoemd tot bestuurslid en lid van de RvC van Friesland Foods.

In 2004 werden nog twee windturbines gebouwd in lijn opstelling met een aantal andere. Het totale opgestelde vermogen werd daarmee 4,25 Mw.

In 2005 werd het(erfpacht) akkerbouwbedrijf van zijn ouders overgenomen en datzelfde jaar werd alle grond (84 ha) in eigendom overgenomen van de verpachter de Staat der Nederlanden.

Het aantal melkkoeien op het melkveebedrijf was inmiddels 145 stuks. Het bedrijf werd gerund door Manita en Jan Cees samen met daarnaast een medewerker.

Eind 2009, bij de fusie tot Friesland Campina, trad Jan Cees terug als bestuurslid en RvC lid van Friesland Foods.

In 2012 werd Jan Cees voorzitter van het Mesdagfonds.

Het Mesdagfonds heeft baanbrekend onderzoek verricht op het gebied van diergezondheid en data, Op het gebied van bodem en bemesting. Daarnaast heeft het Mesdagfonds baanbrekend onderzoek verricht op het gebied van kwaliteit oppervlaktewater en het voorkomen van onterechte verhoging van de waterschapslasten (80 miljoen besparing) voor alle boeren in Nederland. Momenteel loopt het eerste en enige onderzoek in de wereld naar de daadwerkelijke, over een periode van 2 jaar gemeten, emissie en depositie van stikstof op 2 melkveehouderij bedrijven in Nederland en de stikstof depositie en herkomsttypering in natuurgebieden.

In 2012 werd ook, op verzoek van een aantal ondernemers en lokale overheden, gestart met onderzoek naar productie van duurzame biobrandstof. Dit initiatief groeide uit tot een onderneming welke in 2016 is gestaakt vanwege een grote ommezwaai in EU-regelgeving inzake het gebruik van biobrandstoffen.

In 2014 is vanwege geen opvolging het melkveebedrijf verkocht aan de buurman en is in de omgeving het huidige paardenbedrijf gekocht welke samen met dochters wordt gerund.

Ondertussen was Jan Cees op het gebied van strategie en duurzaamheid adviseur van diverse ondernemingen in en buiten de agrarische sector.
Jan Cees was betrokken bij de opzet van een aantal projecten, waaronder het boerderijprogram wat nu de AH-huismerkzuivel heet.

In 2017 werd Jan Cees voorzitter van de Sectorraad Paarden, de belangenbehartiger voor alle paardenorganisaties en beroepen in Nederland. Circa 30 stamboeken, sportorganisaties en brancheverenigingen zijn hierbij aangesloten.

In 2018 was Jan Cees mede-initiatiefnemer van de Stichting Agrifacts welke onjuistheden in media en overheidsbeleid tracht recht te zetten.

Spraakmakende voorbeelden zijn daarbij de onderbouwing van de stikstofnormen op natuurgebieden en de veel genoemde 15.000 kg water voor 1 kg vlees waarbij alle regenwater welke op de akker en het grasland valt door de Ngo’s als verbruik of verlies wordt gerekend. Conclusie minder vlees eten stopt de regen echt niet.

Onder de titel “Vogelvrij” heeft Jan Cees regelmatig columns geschreven in het Agrarisch Dagblad, Nieuwe Oogst en voor Agrio bladen

In 2020 werd Jan Cees kandidaat voor de Tweede Kamer bij Forum voor Democratie welke implodeerde in november van dat jaar, waarna Jan Cees zich richtte, samen met anderen, op het bouwen van JA21. Voor JA21 staat Jan Cees op plaats zeven van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer verkiezingen van maart 2021.